Zwrot gminom utraconych korzyści z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

Zwrot gminom utraconych korzyści z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

20 września 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z. 2018 r. poz. 1722), zwanej dalej ustawą o zmianie ustawy – Prawo wodne. Przedmiotowa regulacja wprowadziła nowe zasady zwrotu gminom utraconych korzyści z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Jest o nim mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669 i 1693) :

  1. za rok 2017;
  2. za rok 2017 i za lata wcześniejsze, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 przywołanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa powyżej, dokonują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jednocześnie wyjaśnienia wymaga, że postępowanie w sprawie zwrotu utraconych korzyści z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest postępowaniem wnioskowym, przy czym zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, wniosek sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku do tejże ustawy. We wniosku gmina jest obowiązana wykazać:

1) podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla gruntów, które według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek, były zwolnione z tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy zmienianej w art. 2;

2) stawki podatku od nieruchomości, ustalone przez radę gminy, obowiązujące w roku, za który sporządzany jest wniosek;

3) wysokość faktycznie utraconych dochodów, ustaloną jako suma kwot wyliczonych odrębnie dla gruntów na podstawie danych, o których mowa w pkt 1 i 2.

Stosownie do treści przepisu art. 9 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne termin na złożenie ww. wniosku wynosi 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, a wniosek składa się do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykazując w nim faktyczne roczne utracone dochody, wynikające z decyzji oraz z deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Ponadto mając na uwadze krótki termin wyznaczony przepisami prawa na złożenie wniosku zasygnalizować należy, że wniosek złożony po ustawowo przepisanym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Źródło: Wody Polskie

Udostępnij artykuł