Zwiększamy konkurencyjność polskich produktów roślinnych

Zwiększamy konkurencyjność polskich produktów roślinnych

1 marca w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne prac konsorcjum realizującego projekt pod tytułem Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego (FITOEXPORT).


– Urzędowa kontrola żywności jest jednym z najważniejszych czynników determinujących możliwości zbytu polskich towarów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych. Sprawność i efektywność działania PIORiN, jako organu realizującego nadzór nad zdrowiem roślin na terenie kraju oraz certyfikację eksportową towarów roślinnych, ma istotny wpływ na wzrost wskaźników gospodarczych, osiąganych w sektorach rolnictwa i przemysłu spożywczego – mówi Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, inicjator projektu.


Liderem finansowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG projektu jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a jego partnerzy to: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lotnictwa, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.
 

Celem projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców oraz usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych. Projekt FITOEXPORT realizowany będzie przez 36 miesięcy. Jego wartość wynosi ponad 11 mln złotych.

Projekt przewiduje wprowadzenie w Inspekcji mechanizmów sprzyjających tworzeniu i adaptowaniu innowacyjnych rozwiązań. Planowane jest też opracowanie i przygotowanie do wdrożenia najbardziej niezbędnych, nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią PIORiN skokową zmianę jakościową w zakresie działań kontrolnych.
 

Do rozwiązań tych należy miedzy innymi wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych na potrzeby nadzoru nad produkcją rolniczą, zastosowanie molekularnego testu do jednoczesnego wykrywania wirusów ziemniaka Y, LR, M, S, X, A oraz wiroida wrzecionowatości bulw (PSTVd) bezpośrednio w bulwach ziemniaka, czy opracowanie multipleksowego testu qPCR pozwalającego na jednoczesne wykrycie w badanym materiale siewnym wielu modyfikacji genetycznych. Planowane jest też zastosowanie innowacyjnego podejścia (tj. analizy chemometrycznej) do badań jakości środków ochrony roślin, minimalizującego ryzyko stosowania sfałszowanych pestycydów. Ponadto projekt zakłada przygotowanie PIORiN do wdrożenia strategii innowacyjności i zastosowania nowoczesnych narzędzi w realizacji zadań kontrolnych.

Źródło: PIORIN

Udostępnij artykuł