Zrównoważone leśnictwo: posłowie do PE chcą walczyć z wylesianiem

Zrównoważone leśnictwo: posłowie do PE chcą walczyć z wylesianiem

Zrównoważone zarządzanie lasami i ich ochrona mają kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatu. Dowiedz się, co proponuje Parlament Europejski, by ograniczyć zjawisko wylesiania.

Parlament Europejski przegłosował sprawozdania, w których wzywa Komisję Europejską do podjęcia konkretnych działań mających na celu promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej w UE i ochronę lasów za granicą poprzez usuwanie wyrobów przyczyniających się do wylesiania (deforestacji) z unijnych łańcuchów dostaw. Wyprzedza to prezentację strategii leśnej Komisji Europejskiej, która planowana jest na początek 2021 r.

Sprawozdania podkreślają, że istnieje oczywisty związek między zrównoważonym zarządzaniem lasami i ograniczeniem problemu deforestacji z ambitnymi celami Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności.

Dlaczego lasy są ważne?

Lasy mają istotną wartość społeczną, gospodarczą i środowiskową. Szacuje się, że zajmują 43% powierzchni UE, a 80% bioróżnorodności występuje na ich obszarze.Zdrowe lasy są również kluczowe w walce ze zmianami klimatu na świecie, ponieważ wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery. Obszary leśne w Unii Europejskiej pochłaniają co roku równowartość 8,9% całkowitej emisji gazów cieplarnianych UE. Grunty te, będąc pochłaniaczami dwutlenku węgla, są istotne dla osiągnięcia unijnych celów w zakresie neutralności emisyjnej. Dlatego ważne jest, aby chronić lasy, zbiorowiska leśne i całą biocenozę przed deforestacją.

Jakie są przyczyny wylesiania?

Zjawisko deforestacji postępuje na całym świecie w niepokojącym tempie, prowadząc do uwalniania gazów cieplarnianych i utraty różnorodności biologicznej. Szacuje się, że od 1960 r. ponad połowa lasów tropikalnych została zniszczona.

Istnieje wyraźny związek między problemem deforestacji, a międzynarodowym popytem na produkty, których wydobycie lub produkcja przyczynia się do globalnego wylesiania i degradacji. Unia Europejska jest ważnym dystrybutorem takich wyrobów i dlatego poprzez swoją politykę handlową może zająć się tym zagadnieniem.

Nielegalne pozyskiwanie drewna zaostrza problem i stanowi główną przyczynę wylesiania w UE i na całym świecie, pomimo istnienia unijnych przepisów, takich jak Egzekwowanie Prawa, Zarządzanie i Handel w Dziedzinie Leśnictwa (FLEGT).

Zmiana klimatu i utrata bioróżnorodności doprowadzają do bardziej intensywnych susz, powodzi i pożarów, zaostrzając tylko problem deforestacji i pogłębiając zmiany klimatyczne. Skala pożarów lasów amazońskich w 2019 r. podkreśliła, że potrzebna jest międzynarodowa reakcja na problem.

Jakie są rozwiązania dla problemu wylesiania?

Zrównoważona gospodarka leśna zapewnia równowagę między gospodarczym i społecznym wpływem leśnictwa, a środowiskowymi celami jakimi są poprawa stanu zdrowotnego lasów i zwiększenie ich adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych. Lasy są przyszłościowym sektorem zielonej gospodarki, który może stworzyć od 10 do 16 mln stałych miejsc pracy na świecie.

Korzystanie z systemu satelitarnego w celu wczesnego wykrywania i ostrzegania o klęskach żywiołowych, takich jak susza lub pożary, może złagodzić zagrożenia i wzmocnić odporność lasów.

W jaki sposób UE może wspierać zrównoważone leśnictwo i chronić lasy przed deforestacją?

Ponad 60% lasów ze zdolnością produkcyjną w UE funkcjonuje w sposób zrównoważony, a przemysł leśny wspiera bezpośrednio 500 000 osób i 2,6 mln osób pośrednio, w tym 63 200 osób w Polsce (2019 r.).

Parlament Europejski jest świadomy tego, że prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej może pomóc złagodzić zmiany klimatyczne i jednocześnie wspierać ważny sektor gospodarki, i wzywa do zwiększenia wsparcia finansowego ze Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) dla zrównoważonego leśnictwa w UE.

Europosłowie wzywają też do podjęcia konkretnych działań w sprawie nielegalnego wyrębu drzew oraz do lepszej kontroli na granicach UE w zakresie drewna i produktów pozyskiwanych w sposób niezrównoważony, przyczyniających się do zanikania gruntów leśnych. Posłowie chcą mieć pewność, że konsekwencje wprowadzenia umów handlowych o stanie lasów, bioróżnorodności i praw człowieka będą stale kontrolowane.

Parlamentarzyści wezwali do propagowania zrównoważonego leśnictwa w skali światowej oraz do wykorzystywania satelitów UE (Copernicus i Galileo) do monitorowania deforestacji i pożarów leśnych w krajach trzecich. Wzywają również do finansowania badań i innowacyjnych przedsięwzięć, aby przyczynić się do tego, by lasy mogły być bardziej odporne na warunki klimatyczne.

Parlament Europejski chce ustanowić wiążące cele w zakresie ochrony i odnowy ekosystemu leśnego, zwłaszcza lasów pierwotnych, czyli takich, które nie były przedmiotem poważnego wpływu człowieka w ostatnich latach.

Źródło: PE

Udostępnij artykuł