Zmiany dla dobra polskiego łowiectwa

Zmiany dla dobra polskiego łowiectwa

Afrykański Pomór Świń, nowa ustawa Prawo łowieckie, zmiany organizacyjne w Polskim Związku Łowieckim – 2018 rok był jednym z najtrudniejszych w najnowszej historii polskiego łowiectwa. To jednocześnie rok konkretów – kompleksowych działań w zakresie zwalczania ASF, sprawnego szacowania szkód łowieckich i wypłacania odszkodowań, otwarcia Polskiego Związku Łowieckiego na potrzeby społeczne, promocji łowiectwa wśród obywateli.

Ostatni rok, to rok bardzo dużych zmian w łowiectwie. Minister Środowiska 17 kwietnia 2018 r. powołał na stanowisko Łowczego Krajowego Piotra Jenocha. Nastąpiły dynamiczne przemiany, widoczne są wyraźne zmiany w jakości i sposobie zarządzania Związkiem. Dokonana została zmiana w samej strukturze organizacji pracy i realizacji zadań statutowych PZŁ. Utworzono m.in. Biuro ds. Promocji i Projektów, które bardzo efektywnie rozpoczęło swe prace, uruchamiając szereg pomysłów na rzecz realizacji projektów ukierunkowanych na edukację przyrodniczą, propagujących ochronę środowiska i zrównoważony rozwój oraz zwalczanie wirusa ASF.

Dowodem postępowych zmian jest również wprowadzony w połowie czerwca 2018 r. audyt finansowy, realizowany przez niezależnych, zewnętrznych ekspertów. Polski Związek Łowiecki reprezentowany przez nowego Łowczego Krajowego i obecny Zarząd Główny jest i będzie odpowiedzialnym partnerem, z którym mogą być osiągnięte cele oraz podjęte wyzwania związane nie tylko ze środowiskiem naturalnym naszego kraju, ale również z głębokimi przeobrażeniami społecznymi w postrzeganiu naszego Zrzeszenia.

Zarząd Główny PZŁ  zrealizował szereg działań w zakresie walki z ASF, w tym działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa na obszarze całej Polski, jak również prowadzenia badań telemetrycznych związanych z przemieszczaniem się dzików oraz monitoringu i szybkiego pozyskiwania informacji z kół łowieckich. W ramach projektu „Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF w Polsce” zakupiono 203 sztuki chłodni do przechowywania dzików. Wysłano także pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Środowiska z zapotrzebowaniem na kolejne 285 sztuk chłodni. W zakresie bioasekuracji nawiązaliśmy współpracę ze służbami granicznymi, trwa dystrybucja zestawów bioasekuracyjnych przekazanych przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy. Zaproponowaliśmy Ministerstwu Środowiska i Ministerstwu Rolnictwa szereg zmian legislacyjnych mających na celu ułatwienie myśliwym walki z ASF. Prowadzone są cykliczne szkolenia dla myśliwych odnośnie postępowania ograniczającego rozprzestrzenianie się ASF. Wdrażamy strategię ograniczania populacji dzika do poziomu 0,1 os/km2 na terenie całego kraju.

Zakres wykonanej pracy od kwietnia do grudnia 2018 r. obrazują również liczby odnoszące się do ilości odbytych posiedzeń Zarządu oraz podjętych przez niego uchwał w sprawach dotyczących Zrzeszenia i jego członków. We wspomnianym okresie Zarząd Główny obradował 10 razy i podjął 177 uchwał.

Przeprowadziliśmy szereg akcji promocyjnych m.in. ogólnopolską akcję „Darz Bór – Dasz Krew” w której myśliwi oddają krew. W tegorocznej edycji zbiórki krwi w centrach krwiodawstwa myśliwi oddali 126,9 litrów krwi i jej składników. Zorganizowaliśmy również akcję „Myśliwska Paczka” – do 22 grudnia 2018 r. koła łowieckie pomagały potrzebującym podopiecznym z placówek opiekuńczo-wychowawczych w całej Polsce – domów dziecka, samotnej matki czy domów opieki dla seniorów. Odbyły się dni ochrony środowiska, Koncert Muzyki Myśliwskiej w Łazienkach Królewskich 25 sierpnia 2018 r., Konferencja „Kobieta i niedźwiedź – przeszłość do teraźniejszości”, Kongres Kultury Łowieckiej, Dożynki Prezydenckie – Spała 15-16 wrzesień 2019 r.  Hubertus Ogólnopolski w Pułtusku – 20 października 2018 r., XV Wystawa w sejmie „Myśliwi w obronie niepodległości”.

Polski Związek Łowiecki złożył wnioski o dofinansowanie projektów ze środków zagranicznych: „Myśliwi dla ochrony bioróżnorodności” – ”Hunters for the biodiversity conservation” z programu LIFE UE na kwotę 3 mln zł w 2019 r. oraz „Czynna ochrona kuropatwy (Perdix perdix) w ekosystemach rolniczych centralnej Polski” na kwotę ok. 3 mln zł ze środków Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – projekt w ponownej ocenie przez CKPŚ.

Powyższe działania wskazują, że plany i zobowiązania przedstawione publicznie przez Łowczego Krajowego i Zarząd Główny są sukcesywnie realizowane w celu usprawnienia pracy Zrzeszenia oraz dostosowania go do wymogów znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Otworzyliśmy się na dialog z Rządem oraz środowiskami rolników, leśników i innych grup społecznych w tym środowisk ekologicznych, ornitologicznych, samorządowych, etc.

Źródło: PZŁ

Udostępnij artykuł