Uwagi do rozporządzenia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego

Uwagi do rozporządzenia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb z prośbą o przedstawienie opinii do 1 marca 2019 r. Wyznaczony termin jest ścisłe związany z okresem monitorowania klimatycznego bilansu wodnego w celu określenia obszarów zagrożonych suszą rolniczą.  

Jak czytamy w uzasadnieniu, wydanie nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb wynika z potrzeby dostosowania tych wartości do rzeczywistych poziomów, jakie obecnie występują, co jest efektem zmian klimatycznych.

W ostatnich dwudziestu latach występuje znaczne przyśpieszenie rozpoczęcia okresu wegetacyjnego nawet o około 10 dni, a w 2018 r. poszczególne fazy rozwojowe następowały nawet o 2-3 tygodnie wcześniej niż w latach ubiegłych. Skrócenie okresu trwania poszczególnych faz powoduje, że rośliny gorzej plonują w porównaniu do roślin, u których dłużej trwają fazy rozwojowe, co przy dużych niedoborach wody skutkuje znacznym obniżeniem plonów wśród wielu roślin uprawnych. W związku z tym dotychczasowe wartości progowe KBW w prowadzonym systemie monitoringu suszy rolniczej okazały się nieadekwatne do występujących ekstremalnych warunków pogodowych. Należy zatem dokonać stosownych zmian dotyczących KBW, aby możliwa była jak najbardziej rzetelna ocena przyczyn i skutków  związanych z niedoborem wody. Takie podejście jest istotnym argumentem aby uwzględnić zachodzące zmiany klimatyczne, przejawiające się znacznie szybszym wystąpieniem zapotrzebowania na wodę przez rośliny w poszczególnych dekadach okresu wegetacyjnego w porównaniu do sytuacji występującej w wcześniejszych latach.

Wyznaczone w projekcie rozporządzenia KBW zdecydowanie precyzyjnej określają wpływ niedoboru wody na plonowanie roślin. Nowe wartości KBW uwzględniają w sposób bardziej dokładny uzależnienie  zapotrzebowania roślin na wodę, zmieniające się w zależności od faz rozwojowych roślin, które ostatnio występują coraz wcześniej. Takie podejście sprawi, że wartości KBW będą bardziej związane z potrzebami wodnymi roślin zmieniającymi się w okresie wegetacyjnym.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł