Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin

Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin

W Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014 roku stosowanie środków ochrony roślin musi być zgodne z zasadami integrowanej ochrony roślin. Do przestrzegania tych zasad zobligowani są wszyscy profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin. Wprowadzenie obowiązku przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin do prawodawstwa polskiego wynika bezpośrednio z postanowień art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów oraz art. 55 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego przepisy dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.
Integrowana ochrona roślin polega na ochronie upraw przed organizmami szkodliwymi, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków (art. 35 ustawy z dnia 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślin). Przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin należy wykorzystać wszelkie inne dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, w celu ograniczenia stosowania pestycydów tj.:
stosowanie właściwego płodozmianu,
wykorzystywanie odpowiednich odmian,
przestrzeganie optymalnych terminów siewu i sadzenia,
stosowanie właściwej agrotechniki i nawożenia oraz
zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych.
Obligatoryjne należy równiż chronić organizmy pożyteczne oraz stwarzać im sprzyjające warunki bytowania. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być także poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie internetowej udostępnia również etykiety środków ochrony roślin.
Każdy producent rolny przed zastosowaniem środków ochrony roślin musi zapoznać się z etykietą produktu. Sposób aplikacji środka musi być zgodny z zapisami umieszczonymi w etykiecie. Pod żadnym pozorem nie można stosować środków ochrony roślin na rośliny oraz agrofagi, które nie zostały wyszczególnione w etykiecie. Nie wolno również przekraczać wskazanych dawek i liczby dopuszczonych zabiegów.
Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin. tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.
Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.
Na posiadaczach sprzętu do stosowania środków ochrony roślin ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność ich techniczną sprzętu (w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych co 3 lata). Pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin do zabiegów powinien być używany wyłącznie sprzęt sprawny technicznie oraz prawidłowo skalibrowany.
Użytkownik profesjonalny jest zobligowany do prowadzenia i przechowywania przez okres 3 lat dokumentacji zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. W dokumentacji musi również być wskazany sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawuje m.in. nadzór nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin prowadząc kontrole w miejscach gdzie są lub mogą być stosowane środki ochrony roślin. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości stosowane są w szczególności sankcje karne wynikające z ustawy z dnia 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślin.
Źródło: PIORIN

Udostępnij artykuł