Rolniku pamiętaj – złóż rejestr wypasu i oświadczenie - Działanie PROW 2014 – 2020 Dobrostan bydła

Rolniku pamiętaj – złóż rejestr wypasu i oświadczenie - Działanie PROW 2014 – 2020 Dobrostan bydła

Przypominamy rolnikom realizującym działanie PROW 2014-2020 Dobrostan bydła wariant 2.1 Dobrostan bydła mlecznego – wypas oraz wariant 2.3 Dobrostan krów mamek, że od 16 do 31 października br. należy dostarczyć do BP ARiMR niezbędne dokumenty. 

Dla wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas – jest to rejestr wypasu, a dla wariantu 2.3 Dobrostan krów mamek to oświadczenie o zapewnieniu wypasu wymaganych zwierząt. Przypominamy, że przy wariancie 2.1 powinny być wypasane sztuki (krowy i jałówki) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego o mlecznym kierunku ich użytkowania, których wiek przekracza 24 miesiące, w okresie od 1 kwietnia lub dnia złożenia wniosku,  do 15 października, przez minimum 120 dni.

Przy bydle mięsnym wariant 2.3 rolnik musi złożyć oświadczenie o zapewnieniu wypasu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania co najmniej przez 140 dni, a w przypadku tymczasowego ich przemieszczenia w tym okresie, w celu wypasu do siedziby stada, w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, innego rolnika – również ze wskazaniem miejsca tego przemieszczenia.

Źródło: AR i MR

Udostępnij artykuł