Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich o systemie emerytalnym rolników

Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich o systemie emerytalnym rolników

 23 lutego  odbyło się trzecie posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Dyskutowano na temat systemu zabezpieczenia społecznego rolników, w tym systemu emerytalnego i rentowego rolników, struktury pobierających świadczenie emerytalne i rentowe, zarówno zaprzestających prowadzenia działalności rolniczej, jak i kontynuujących działalność.

Omówiono propozycje zachęt dla rolników osiągających wiek emerytalny i perspektyw dla młodych rolników.


Na spotkaniu podjęto decyzję o utworzeniu roboczego zespołu ekspertów, którego prace będą dotyczyły wypracowania propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych w zakresie zmiany systemu zabezpieczenia społecznego dla rolników.


W drugiej części posiedzenia dyskutowano nad zapowiedzianymi przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi zmianami regulacji prawnych, dotyczących rodzinnych gospodarstw rolnych. Rozważano propozycje systemowego wsparcia dla rolników, które pozwoliłoby na lepsze funkcjonowanie gospodarstw w  trudnych i  zmieniających się warunkach gospodarki rynkowej.

 Na styczniowym posiedzeniu Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP omówiła projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

 Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Udostępnij artykuł