Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów 25 czerwca  przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych Projekt przewiduje realizację dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Założono także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, co powinno skutkować – w perspektywie długofalowej – zapewnieniem stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu cen energii na możliwie niskim poziomie. Możliwe będzie także przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) będącej przedmiotem sprzedaży
w 2019 r. przez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości.

Najważniejsze założenia:

 • doprecyzowanie wybranych zagadnień ustawy OZE, czego efektem będzie wyeliminowanie niepewności po stronie przedsiębiorców uczestniczących zarówno w systemie aukcyjnym, jak i w systemie świadectw pochodzenia;
 • wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej;
 • zwiększenie maksymalnej mocy instalacji wykorzystujących biogaz, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach FIP (system wsparcia dla biogazowni) w celu zapewnienia przewidywanych warunków do rozwoju stabilnych źródeł energii, które jednocześnie przynoszą krajowej gospodarce dodatkowe korzyści, oprócz produkcji energii elektrycznej;
 • minimalizacja ryzyka związanego z nierozpoczęciem sprzedaży w systemie aukcyjnym z powodu kumulacji postępowań koncesyjnych, jak również zapewnienie realizacji jak największej liczby projektów, które pozwolą osiągnąć cele OZE wyznaczone na 2020 r.;
 • precyzyjne określenie daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia, a co za tym idzie precyzyjne określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym;
 • doprecyzowanie zasad procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji, z uwagi na powstałe wątpliwości interpretacyjne dotyczące identyfikacji kręgu podmiotów dopuszczonych do udziału w aukcji;
 • przedłużenie terminu obowiązywania terminów umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE;
 • usunięcie kolizji terminów wynikających z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie w przypadku elektrowni wiatrowych z obowiązującym terminem 30 miesięcy na dokonanie sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego;
 • umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 r. przez określeni w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej;
 • wprowadzenie pakietu zmian w celu wzmocnienia regulacji dotyczących prosumentów (prosument – konsument i producent);
 • wprowadzenie przepisów promujących rozwój spółdzielni energetycznych;
 • zwiększenie budżetu dla biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW (z  939 274 880 do 2 197 260 000 zł); zmiana ta nie spowoduje zwiększenia ogólnej wartości energii przewidzianej w aukcji na 2019 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Jednocześnie w przepisie przejściowym przyjęto klauzulę zawieszającą obowiązywanie niektórych przepisów wymagających wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o ich zgodności z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję, że zmiany te nie stanowią nowej pomocy publicznej.

Źródło: KPRM

Udostępnij artykuł