Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. Dokument ten będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. W nowej perspektywie finansowej (lata 2023-2027) WPR nie będzie wdrażana w oparciu o zasadę zgodności realizowanych działań z ustalonymi na poziomie przepisów UE szczegółowymi wymaganiami, ale w oparciu o ocenę osiąganych efektów i realizowanych celów. Oznacza to o wiele większą odpowiedzialność państw członkowskich, nie tylko w sprawie wyboru interwencji dostępnych w ramach Planu, zasad i warunków dostępu do wsparcia, ale także precyzyjnego określenia rezultatów realizacji zaplanowanych interwencji (mierzonych odpowiednimi wskaźnikami), oraz stworzenia odpowiedniego systemu kontroli i monitorowania. Państwa członkowskie mają swobodę w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji objętych Planami i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, ale projektowane przepisy wymagają także by takie ukierunkowanie interwencji było właściwie uargumentowane w Planie.

Cele nowej WPR zorientowane są na rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przekrojowym celem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W projektowaniu Planu konieczne będzie również wzięcie pod uwagę zalecenia służb KE względem konkretnych celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności do ambicji i konkretnych celów strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. Zalecenia zostaną opublikowane w II połowie grudnia 2020 r. Rekomendacje mają na celu ukierunkowanie Planu państwa członkowskiego w taki spoób aby możliwe były do osiągnięcia cele UE przy uwzglednieniu konkretnej sytuacji i uwarunkowań danego państwa. Pierwsza wersja Planu przedstawiona do konutlacji publicznych bierze pod uwagę wstępną wersję tych rekomendacji.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Planu Strategicznego dla WPR

Na stronie umieszczono skierowane do konsultacji dokumenty, tj. projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami.

Pod dokumentami znajdą Państwo Formularz do zgłaszania propozycji zmianktóry pozwoli na niezwłoczne przekazanie Państwa propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla WPR zakończy się 15 lutego 2021 roku. 

Źródło: KSOW

Udostępnij artykuł