O gospodarowaniu ziemią w Barzkowicach

O gospodarowaniu ziemią w Barzkowicach

W dniach 28 – 29 lutego br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie zorganizował konferencję pn. „Gospodarowanie Ziemią Rolną”. Spotkanie przedstawicieli środowiska rolniczego odbyło się na terenie ZODR w Barzkowicach.

Dwudniowa konferencja w Barzkowicach poświęcona była tematom gospodarowania ziemią rolną oraz kształtowaniu ustroju rolnego w świetle obowiązujących norm prawnych.  

Podczas wydarzenia nie zabrakło także tematów związanych z zabezpieczaniem upraw rolnych przed skutkami suszy i dotacjami na inwestycje w nawadnianie gruntów rolnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja przygotowana przez Wydział Rozwoju Rynków Rolnych KOWR OT w Szczecinie dotycząca pilotażowego programu pod nazwą „Platforma żywnościowa”. Joanna Samborska przedstawiła uczestnikom konferencji najważniejsze założenia programu, będącego swoistą giełdą produktów rolno – spożywczych.

Wszystkie prezentacje poszczególnych tematów spotkały się z ożywioną polemiką oraz wymianą własnych spostrzeżeń. Drugi dzień konferencji zakończył się dyskusją panelową poświęconą perspektywom gospodarowania Zasobem WRSP    w świetle „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”.

Jak podkreślił podczas prezentacji Z-ca Dyrektora OT KOWR w Szczecinie Paweł Lisowski, po wejściu w życie „Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r.  o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” dominującą formą gospodarowania nieruchomościami rolnymi stała się dzierżawa. Potwierdzają to dane liczbowe, z których wynika, że w ostatnich 4 latach OT KOWR w Szczecinie wydzierżawił ponad 31 tys. ha. sprzedając natomiast jedynie niewiele ponad 2 tys. ha. Zdecydowana większość przetargów dotyczących nieruchomości rolnych została przeprowadzona w formie przetargów ofertowych skierowanych do rolników indywidualnych, gdzie czynsz dzierżawny nie podlega licytacji, a ustalany jest na podstawie „Rozporządzenia Ministra Rolnictw  i Rozwoju Wsi z dnia  1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego”. – Z posiadanych przez nas danych wynika, że 72 % gruntów wydzierżawianych przez OT KOWR w Szczecinie w trybie przetargów ograniczonych ofert pisemnych trafiło do młodych rolników – podkreślił Z-ca Dyrektora OT KOWR w Szczecinie Paweł Lisowski.

Na Konferencji wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Białkowski, doradca Dyrektora Generalnego KOWR – Marian Dembiński, Dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR – Waldemar Micek, Przewodniczący NSZZ Solidarność RI Pomorza Zachodniego – Edward Kosmal oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie – Emilia Niemyt i  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Marek Duklanowski, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej – Andrzej Karbowy. Natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie reprezentowali Dyrektor Agnieszka Śpiewak oraz Zastępcy Jarosław Staszak  i Paweł Lisowski.

Wydarzenie cieszyło  się ogromnym zainteresowaniem ze strony rolników z województwa opolskiego i dolnośląskiego.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł