Nowe przepisy UE dotyczące ochrony konsumentów – cztery główne korzyści

Nowe przepisy UE dotyczące ochrony konsumentów – cztery główne korzyści

Z uwagi na rosnący popyt na transgraniczne zakupy przez internet w UE nowe przepisy unijne zapewnią Europejczykom wysokie normy ochrony bez względu na miejsce dokonywania zakupów.

Europejscy konsumenci mogą oczekiwać lepszej ochrony przed wprowadzającymi w błąd i nieuczciwymi praktykami. Aktualizacja przepisów, której celem jest zapewnienie konsumentom w całej Unii takich samych praw, została zatwierdzona przez Parlament Europejski 17 kwietnia 2019 r.

Posłowie pragną zwiększyć poziom ochrony konsumentów, wprowadzając zbiorowe dochodzenie roszczeń i nakładając surowsze kary na przedsiębiorstwa niespełniające wymogów. Ustawodawstwo obejmuje również nowe scenariusze, w których nie istnieje obecnie prawo UE, zwłaszcza w świecie internetowym, a także w odniesieniu do podwójnej jakości produktów.

Większa ochrona przy zakupach online

Dokonując zakupów na internetowej platformie handlowej, konsumenci będą musieli otrzymywać wyraźne informacje o tym, kto sprzedaje produkt lub usługę, oraz czy sprzedawca jest firmą lub innym konsumentem. Od początku powinno być jasne, na kim spoczywa odpowiedzialność i jakie prawa mają zastosowanie.

Tzw. nowy ład dla konsumentów zapewni także większą przejrzystość wyników wyszukiwania online. Użytkownicy będą informowani, czy wysoka klasyfikacja produktów lub usług w wynikach wyszukiwania wiąże się z płatnymi wynikami (tzw. paid placements).

Wzmocnione zostaną również prawa konsumentów w obszarze „bezpłatnych” usług cyfrowych – umów, za które nic się nie płaci, lecz które umożliwiają handlowcom wykorzystywanie danych osobowych konsumentów. Podobnie jak w przypadku umów online dotyczących płatnych usług cyfrowych, które konsumenci mogą anulować w ciągu dwóch tygodni, będzie można również unieważnić umowy oparte na wykorzystaniu danych osobowych. Dotyczyłoby to przede wszystkim usług przechowywania w chmurze, mediów społecznościowych czy kont poczty elektronicznej.

Internetowe platformy handlowe zapewniają konsumentom większy wybór i obniżają ceny, jednak coraz więcej sprzedawców, zwłaszcza z krajów trzecich, oferuje na nich produkty niebezpieczne lub nielegalne. W rezolucji przyjętej w listopadzie 2020 r., Parlament wezwał do zwiększenia środków zapewniających bezpieczeństwo wszystkich produktów sprzedawanych w UE – niezależnie od tego, czy są sprzedawane online czy offline, czy też zostały wyprodukowane w UE lub poza nią – w tym produktów z nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja. Dlatego posłowie chcą skuteczniejszego nadzoru rynku, lepszej kontroli rynków internetowych i większej odpowiedzialności dla nich, a także wymagają od nich stosowania tych samych przepisów wobec wszystkich podmiotów sprzedających produkty w UE – i z UE, i z krajów trzecich .

Zbiorowe dochodzenie roszczeń we wszystkich państwach UE

We wszystkich państwach UE będą miały zastosowanie przepisy, które umożliwiają grupom konsumentów poszkodowanych w wyniku nielegalnych praktyk podejmowanie działań zbiorowych i dochodzenie odszkodowania. Aby zwrócić się o zbiorowe odszkodowanie, wymianę lub naprawę produktu, można będzie zorganizować jedno powództwo przedstawicielskie w imieniu konsumentów z kilku państw UE.

W całej Unii zharmonizowane zostanie prawo do ubiegania się o rekompensatę finansową lub rozwiązanie umów w przypadku nieuczciwych praktyk handlowych.

Surowsze kary

Unijne organy ochrony konsumentów nie zawsze są dobrze przygotowane do karania praktyk powodujących „szkody zbiorowe”, które mają wpływ na dużą liczbę konsumentów w całej UE, a poziom kar jest zróżnicowany i często zbyt niski, aby mieć skutek odstraszający. Aby zaradzić tej sytuacji, krajowe organy ochrony konsumentów miałyby prawo do skoordynowanego nakładania skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar.

Zwalczanie podwójnej jakości produktów

Ustawodawstwo zajmie się również kwestią podwójnej jakości produktów, gdy towary wprowadzane do obrotu pod tą samą marką różnią się składem lub właściwościami. Konsumenci są przekonani, że kupują ten sam produkt, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Jako że badania wykazały, iż praktyki takie istnieją w przemyśle spożywczym, posłowie do PE domagają się dopisania podwójnej jakości produktów do czarnej listy nieuczciwych praktyk handlowych.

Kolejne kroki

Rada zatwierdziła przepisy 8 listopada 2019 r.; państwa członkowskie mają obowiązek stosować nowe środki od 28 maja 2022 roku.

Aby lepiej uregulować szybko rozwijający się sektor usług cyfrowych, w tym platformy i rynki internetowe, Komisja Europejska ogłosiła, że ​​do końca 2020 r. przedstawi projekt nowej ustawy o usługach cyfrowych. 20 października Parlament przyjął swoje zalecenia dla tej ustawy, w tym zaostrzenie środków zwalczania nieuczciwych firm sprzedających fałszywe, nielegalne lub niebezpieczne produkty w Internecie.

Źródło: Parlament Europejski

Udostępnij artykuł