Nadzwyczajne posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

Nadzwyczajne posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

15 kwietnia 2020 roku Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) spotkała się w trybie zdalnym na nadzwyczajnym posiedzeniu, by przedyskutować dwie kwestie: konsekwencje COVID-19 dla sektora rolnego (przy udziale Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego) oraz sprawę przepisów przejściowych WPR, niezbędnych do zapewnienia ciągłości tej polityki wobec jeszcze niesfinalizowanej reformy.

Skutki kryzysu COVID-19 są odczuwalne we wszystkich sektorach rolnictwa. Sektor kwiatowo-roślinny został bardzo mocno dotknięty, ponieważ z powodu zamykania sklepów produkty nie mogą już dotrzeć do konsumenta. Poważnie dotknięty został także sektor ziemniaków, ponieważ kartofle przeznaczone do produkcji frytek muszą być obecnie przechowywane w gospodarstwach. Innymi sektorami, które już doświadczają problemów i odczuwają spadki cen są: sektor mleczarski, wołowiny i cielęciny, drobiu, owiec oraz owoców i warzyw. Inne problemy związane są z dostępnością pracowników w szczycie sezonu dla wielu świeżych produktów, takich jak szparagi i truskawki. Bardzo ważna jest ochrona rynku wewnętrznego, nie tylko w odniesieniu do żywności, ale również w odniesieniu do środków produkcji i pracowników potrzebnych do produkcji żywności.

Komisja podejmuje działania w zakresie swobodnego przepływu towarów i pracowników przez zielone korytarze, zwiększenia wsparcia pomocy państwa dla rolnictwa (do 100 tys. euro na gospodarstwo rolne), przesunięcia o miesiąc terminu składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie, wykorzystania niewykorzystanych środków z drugiego filaru (6 do 11 mld euro może być nadal dostępne w programach rozwoju obszarów wiejskich i może zostać wydane na złagodzenie skutków COVID-19), możliwości modyfikacji programów rozwoju obszarów wiejskich, wcześniejszego wypłacania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, większej elastyczności w zakresie kontroli wdrażania WPR.

Oprócz tych środków podjętych przez Komisję Europejską EKR podkreśla potrzebę:

– wprowadzenia środków rynkowych mających na celu wsparcie określonych sektorów: wzywa Komisję do szybkiego wprowadzenia tymczasowych środków rynkowych, w tym środków wyjątkowych przewidzianych w art. 219-222, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnej organizacji rynku; potrzebne jest szybkie podjęcie środków między innymi dla sektora kwiatów i roślin, sektora ziemniaków, sektora mleczarskiego, wołowiny i cielęciny, drobiu, owiec oraz owoców i warzyw, a także ścisłe monitorowanie i podejmowanie odpowiednich działań w związku z dalszym rozwojem sytuacji w innych sektorach. EKR wzywa Komisję do stosowania elastycznego podejścia w odniesieniu do wykazu produktów, które mają być objęte różnymi środkami rynkowymi, oraz do wspierania prywatnego przechowywania;

– przeznaczenia środków płynnych w celu wsparcia rolników: Komisja musi między innymi pozwolić państwom członkowskim na wypłacenie rolnikom płatności bezpośrednich znacznie wcześniej niż w zwyczajnym terminie, tj. 16 października;

– dopilnowania, aby pula środków na WPR pozostała nienaruszona w wieloletnich ramach finansowych: Komisja musi znaleźć niezbędne środki poza budżetem rolnym i nie wykorzystywać rezerwy na wypadek kryzysu w rolnictwie, ponieważ obniża ona wysokość płatności bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich;

– maksymalnej elastyczności w odniesieniu do warunków, kontroli itp. Elastyczność ta powinna również odnosić się do zasad dotyczących zazieleniania, takich jak zróżnicowanie upraw i zasady dotyczące obszarów proekologicznych, w przypadku gdy dotyczy to np. mieszanek nasion.

Drugim punktem agendy były przepisy przejściowe WPR, których szybkie przyjęcie niezbędne jest, by unijna polityka rolna mogła dalej sprawnie funkcjonować, w związku z czym głosowane nad nimi odbędzie się na kolejnym posiedzeniu AGRI, tj. 28 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie przejściowe przewiduje kontynuację stosowania obecnych przepisów i zapewnia nieprzerwane płatności dla rolników i innych beneficjentów. Główne elementy poprawek kompromisowych są następujące:

  • rozporządzenie przejściowe będzie stosowane nie tylko przez rok, ale przez dwa lata, w przypadku gdy WRF i rozporządzenie w sprawie planów strategicznych WPR nie zostaną przyjęte i oficjalnie opublikowane do dnia 30 października 2020 r. (w tym przypadku będzie stosowane do końca 2022 r.).
  • Państwa członkowskie przyznające przejściową pomoc krajową w 2020 r. mogą kontynuować tę praktykę do końca okresu przejściowego. Odsetek ten byłby taki sam jak w 2020 r. (50 %).
  • Organizacje producentów mogą nadal stosować swoje bieżące programy operacyjne do czasu ich zakończenia.
  • Liczby dotyczące budżetu w tekście Komisji zastępuje się literą “X”, ponieważ sprawozdawcy cienie zgodzili się, że nie możemy poprzeć żadnych cięć w budżecie rolnym we wniosku dotyczącym WRF.

Krzysztof Jurgiel  – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Udostępnij artykuł