Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2018 r.

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2018 r.

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca (czerwiec 2018 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2018 r. Należy podkreślić, że tak negatywnych opinii rolników nie odnotowano od 2015 r.

Ogólnie bardzo pesymistyczne opinie rolników dotyczące koniunktury w gospodarstwach rolnych różniły się w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym.

Analiza sald odpowiedzi pokazuje, że:

–  osoby kierujące gospodarstwami rolnymi osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej były mniej pesymistyczne w ocenie zmian jakie miały miejsce w I półroczu 2018 r., jak również przy ocenie bieżącej (czerwcowej) koniunktury w gospodarstwach rolnych. Pomimo to, w przeciwieństwie do użytkowników gospodarstw indywidualnych, z większą obawą patrzyły – z wyjątkiem zapotrzebowania na produkty rolne – na zmiany koniunktury w II półroczu 2018 r.,

– biorąc pod uwagę ukierunkowanie produkcyjne, najgorzej koniunkturę ocenili użytkownicy gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej, a w następnej kolejności rolnicy prowadzący gospodarstwa wielokierunkowe. Wśród użytkowników gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej odnotowano najwięcej pozytywnych opinii o bieżącej opłacalności produkcji rolniczej. Gospodarstwa te również z większym optymizmem patrzyły na zmiany koniunktury w II półroczu 2018 r.,

 najmniej pesymistyczni w swoich ocenach byli użytkownicy gospodarstw rolnych o po-wierzchni do 2 ha oraz od 20 do 50 ha użytków rolnych,

– najwięcej optymistycznych opinii wyrażali młodzi rolnicy (do 45 lat), z wyższym wykształceniem rolniczym oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej niż 10 lat.

Zmiany w koniunkturze w I półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 r. rolnicy bardziej pesymistycznie w porównaniu do poprzedniej edycji badania ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, opłacalność produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowanie na produkty rolne. Tak negatywnych opinii nie odnotowano od grudnia 2015 r.

Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję rośliną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych, ziemniaków oraz uprawy pod osło-nami. Wśród gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, jedynie u producentów drobiu rzeźnego odnotowano przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi zarówno w ocenie sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji, jak również popytu na produkty rolne. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali producenci prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych, a także hodowcy świń i bydła rzeźnego.

Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych

Niewiele ponad 61% rolników – o 26% mniej niż w grudniu ub. r. – uznało bieżącą (czerwiec 2018 r.) ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą. Należy zauważyć, że odnotowano wyraźną przewagę opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi (o 31,6 p. proc.).

Najmniej pesymistyczne opinie wyrażali użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, w szczególności prowadzący chów drobiu rzeźnego i nieśnego, a z produkcji roślinnej specjalizujący się w uprawie warzyw gruntowych, ziemniaków i buraków cukrowych. Z analizy odpowiedzi wynika, że analogicznie jak w poprzedniej edycji badania, najgorzej swoją sytuację ocenili rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz chów świń.

Ocena opłacalności produkcji rolniczej

W porównaniu do wyników poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili bieżącą (czerwiec 2018 r.) opłacalność produkcji rolniczej. Saldo odpowiedzi zdecydowanie pogorszy-ło się i wynosiło minus 21,6 p. proc. wobec plus 2,5 p. proc. w grudniu 2017 r.

Najmniej pesymistyczni w ocenie opłacalności produkcji rolniczej, podobnie jak w ocenie sytuacji ogólnej, byli użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą. W czerwcu br. około 13% respondentów stwierdziło, że prowadzenie produkcji rolniczej jest opłacalne. Przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi odnotowano dla użytkowników gospodarstw rolnych specjalizujący się w chowie drobiu rzeźnego i nieśnego oraz bydła mlecznego. Pozytywne opinie o opłacalności produkcji rolniczej przeważały również u rolników prowadzących uprawy pod osłonami. Najbardziej pesymistyczni w swoich ocenach byli rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz prowadzący chów świń.

Ocena popytu na produkty rolne

W stosunku do wyników poprzedniej edycji badania respondenci byli jeszcze bardziej pesymistyczni w ocenie bieżącego popytu na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne (minus 36,8 p. proc. w czerwcu 2018 r. wobec minus 22,6 p. proc. w grudniu 2017 r.).

Blisko 59% rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Niewiele ponad 2% stwierdziło, że popyt kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań, wobec około 39% respondentów, którzy wskazali, że popyt jest niewystarczający. Negatywne opinie dotyczyły wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji. Najbardziej niezadowoleni z popytu na produkty rolne byli rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz hodowcy świń.

Użytkownicy, którzy sygnalizowali w I półroczu 2018 r. zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych, częściej oceniali je jako niekorzystne (zmniejszenie sprzedaży). Saldo odpowiedzi dla ogółu gospodarstw prowadzących sprzedaż wytworzonych produktów zwierzęcych wynosiło minus 8,6 p. proc., a dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną minus 23,1 p. procentowego.

Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych

W czerwcu 2018 r. prognozy dotyczące zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej, jak i popytu na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne. Odnotowano dalsze pogarszanie się nastrojów rolników w porównaniu do poprzednich edycji badania.

Najbardziej o swoją przyszłość obawiają się użytkownicy gospodarstw prowadzących uprawy drzew i krzewów owocowych oraz hodowcy świń. Biorąc pod uwagę ukierunkowanie produkcyjne gospodarstw rolnych, najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy specjalizujący się w produkcji zwierzęcej. Przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi w ocenie przyszłej

sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, zapotrzebowania na produkty rolne i opłacalności produkcji rolniczej odnotowano jedynie w przypadku gospodarstw specjalizujących się w chowie drobiu rzeźnego.

Źródło: GUS

Udostępnij artykuł