Zmiany w badaniach statystycznych dotyczących melioracji

Zmiany w badaniach statystycznych dotyczących melioracji

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 149) weszło w życie 2 lutego 2019 r.

Na mocy rozporządzenia zrezygnowano z badania 1.45.31 (147) Stan ilościowy oraz utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych, a tym samym nie jest już wymagane przygotowanie zestawu danych RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych.

Ponadto nastąpiła zmiana organu odpowiedzialnego za opracowanie następujących zestawów danych:

  • RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej,
  • F-03m –sprawozdanie o urządzeniach i melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową.

Dotychczas dane te zbierane były przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast obecnie podmiotem odpowiedzialnym jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jednocześnie zestaw danych RRW-13 został oznaczony nowym symbolem MGM-RW.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł